Up การแสดงประกอบแสง เสียง ชุด อีสานบ้านเฮา Slideshow
การแสดงประกอบแสง เสียง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๖ ภาคกลางคืน ของโรงเรียนวารินชำราบ ชุด อีสานบ้านเฮา
วันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
ภาพถ่ายโดย นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ

warin_candle56_001
warin_candle56_002
warin_candle56_003
warin_candle56_004
warin_candle56_005
warin_candle56_006
warin_candle56_007
warin_candle56_008
warin_candle56_009
warin_candle56_010
warin_candle56_011
warin_candle56_012
warin_candle56_013
warin_candle56_014
warin_candle56_015
warin_candle56_016
warin_candle56_017
warin_candle56_018
warin_candle56_019
warin_candle56_020
warin_candle56_021
warin_candle56_022
warin_candle56_023
warin_candle56_024
warin_candle56_025
warin_candle56_026
warin_candle56_027
warin_candle56_028
warin_candle56_029
warin_candle56_030
warin_candle56_031
warin_candle56_032
warin_candle56_033
warin_candle56_034
warin_candle56_035
warin_candle56_036
warin_candle56_037
warin_candle56_038
warin_candle56_039
warin_candle56_040
warin_candle56_041
warin_candle56_042
warin_candle56_043
warin_candle56_044
warin_candle56_045
warin_candle56_046
warin_candle56_047
warin_candle56_048
warin_candle56_049
warin_candle56_050
warin_candle56_051
warin_candle56_052
warin_candle56_053
warin_candle56_054
warin_candle56_055
warin_candle56_056
warin_candle56_057
warin_candle56_058
warin_candle56_059
warin_candle56_060
warin_candle56_061
warin_candle56_062
warin_candle56_063
warin_candle56_064
warin_candle56_065
warin_candle56_066
warin_candle56_067
warin_candle56_068
warin_candle56_069
warin_candle56_070
warin_candle56_071
warin_candle56_072
warin_candle56_073
warin_candle56_074
warin_candle56_075
warin_candle56_076
warin_candle56_077
warin_candle56_078
warin_candle56_079
warin_candle56_080
warin_candle56_081
warin_candle56_082
warin_candle56_083
warin_candle56_084
warin_candle56_085
warin_candle56_086
warin_candle56_087
warin_candle56_088
warin_candle56_089
warin_candle56_090
warin_candle56_091
warin_candle56_092
warin_candle56_093
warin_candle56_094
warin_candle56_095
warin_candle56_096
warin_candle56_097
warin_candle56_098
warin_candle56_099
warin_candle56_100
warin_candle56_101
warin_candle56_102
warin_candle56_103
warin_candle56_104
warin_candle56_105
warin_candle56_106
warin_candle56_107
warin_candle56_108
warin_candle56_109
warin_candle56_110
warin_candle56_111
warin_candle56_112
warin_candle56_113
warin_candle56_114
warin_candle56_115
warin_candle56_116
warin_candle56_117
warin_candle56_118
warin_candle56_119
warin_candle56_120
warin_candle56_121
warin_candle56_122
warin_candle56_123
warin_candle56_124
warin_candle56_125
warin_candle56_126
warin_candle56_127
warin_candle56_128
warin_candle56_129
warin_candle56_130

Total images: 130 |ภาพถ่ายโดย นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ