การฝึกอบรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การฝึกอบรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ งานสวนพฤษศสาตร์โรงเรียน หลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงงานอาเซียน การสอนสองภาษาและโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
plan bio 01 plan bio 02 plan bio 03 plan bio 04
plan bio 05 plan bio 06 plan bio 07 plan bio 08
plan bio 09 plan bio 10 plan bio 11 plan bio 12
plan bio 13 plan bio 14 plan bio 15 plan bio 16
plan bio 17 plan bio 18 plan bio 19 plan bio 20
plan bio 21 plan bio 22 plan bio 23 plan bio 24
plan bio 25 plan bio 26 plan bio 27 plan bio 28
plan bio 29