มอบตัวนักเรียนใหม่ ม.๑ ม.๔

โรงเรียนวารินชำราบ รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗
stu surrender 001 stu surrender 002 stu surrender 003 stu surrender 004
stu surrender 005 stu surrender 006 stu surrender 007 stu surrender 008
stu surrender 009 stu surrender 010 stu surrender 011 stu surrender 012
stu surrender 013 stu surrender 014 stu surrender 015 stu surrender 016
stu surrender 017 stu surrender 018 stu surrender 019 stu surrender 020
stu surrender 021 stu surrender 022 stu surrender 023 stu surrender 024
stu surrender 025 stu surrender 026 stu surrender 027 stu surrender 028
stu surrender 029 stu surrender 030 stu surrender 031 stu surrender 032
stu surrender 033 stu surrender 034 stu surrender 035 stu surrender 036
stu surrender 037 stu surrender 038 stu surrender 039 stu surrender 040
stu surrender 041 stu surrender 042 stu surrender 043 stu surrender 044
stu surrender 045 stu surrender 046 stu surrender 047 stu surrender 048
stu surrender 049 stu surrender 050 stu surrender 051 stu surrender 052
stu surrender 053 stu surrender 054 stu surrender 055 stu surrender 056
stu surrender 057 stu surrender 058 stu surrender 059 stu surrender 060
stu surrender 061 stu surrender 062 stu surrender 063 stu surrender 064
stu surrender 065 stu surrender 066 stu surrender 067 stu surrender 068
stu surrender 069 stu surrender 070 stu surrender 071 stu surrender 072
stu surrender 073 stu surrender 074 stu surrender 075 stu surrender 076
stu surrender 077