"เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา"