"ต้อนรับ นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป) สพฐ และคณะ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเล็ก 2 โรงเรียนวารินชำราบ"