"วันเกียรติยศ ม.๓ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ"