"การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๘ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เขื่อนสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี"