"โรงเรียนวารินชำราบจัดกิจกรรมประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย คืนความสุขให้กันและกัน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘"