กระดานข่าว - ครูประสิทธิ์

ห้องภาพ => รอบรั้ว ว.ร. => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูประสิทธิ์ ที่ 17 มกราคม 2012, 09:54:39 pm

หัวข้อ: การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ครูประสิทธิ์ ที่ 17 มกราคม 2012, 09:54:39 pm
    โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555  เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 และทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ได้ดำเนินงานอย่างถูกต้อง ตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภาพกิจกรรม

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_001.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_002.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_003.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_004.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_005.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_006.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_007.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_008.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_009.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_010.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_011.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_012.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_013.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_014.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_015.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_016.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_017.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_018.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_019.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_020.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_021.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_022.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_023.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_024.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_025.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_026.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_027.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_028.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_029.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_030.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/bio/bio_031.JPG)