กระดานข่าว - ครูประสิทธิ์

ËéͧÀÒ¾ => à¡çºµ¡à´ç¡ Ç.Ã. => ͤ: ¤ÃÙ»ÃÐÊÔ·¸Ôì 22 Ҥ 2010, 10:49:36 pm

Ǣ: ºÒ§ÁØÁ¢Í§¤¹ËÅèÍáÅФ¹¹èÒÃÑ¡....
Ǣ: ¤ÃÙ»ÃÐÊÔ·¸Ôì 22 Ҥ 2010, 10:49:36 pm
ÀÒ¾ªØ´¹Õéà¡çºµ¡á¶Ç æ ¡Ô¨¡ÃÃÁ»°Á¹Ôà·È¹Ñ¡àÃÕ¹ãËÁè Á.1 Á.4 »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2553 ¤ÃѺ
à˵Øà¡Ô´àÁ×èÍÇѹ·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2553

ã¤Ãà»ç¹ã¤Ã´ÙàÍÒàͧ¹Ð¤ÃѺ  :2f:

(http://www.warin.ac.th/prasit/pic/senaer53/senear01.JPG)

(http://www.warin.ac.th/prasit/pic/senaer53/senear02.JPG)

(http://www.warin.ac.th/prasit/pic/senaer53/senear03.JPG)

(http://www.warin.ac.th/prasit/pic/senaer53/senear04.JPG)

(http://www.warin.ac.th/prasit/pic/senaer53/senear05.JPG)

(http://www.warin.ac.th/prasit/pic/senaer53/senear06.JPG)

(http://www.warin.ac.th/prasit/pic/senaer53/senear07.JPG)

(http://www.warin.ac.th/prasit/pic/senaer53/senear08.JPG)

(http://www.warin.ac.th/prasit/pic/senaer53/senear09.JPG)