Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ครูประสิทธิ์

Pages: [1] 2 3 ... 7
1
การแสดงประกอบแสง เสียง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๖ "สืบฮีตวิถีชาวอุบลฯ ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี" ภาคกลางคืน ของโรงเรียนวารินชำราบ ชุด อีสานบ้านเฮา วันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...คลิ๊กที่นี่ครับ...

2
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...คลิ๊กที่นี่ครับ...

3
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๕
ชุดการแสดง ฟ้อนหมากหิ่ง ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรมชุดที่ ๒ ทั้งหมด ที่นี่ >> ....Click here...

4
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๕
ชุดการแสดง ฟ้อนหมากหิ่ง ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรมชุดที่ ๑ ทั้งหมด ที่นี่ >> ....Click here...

5
รอบรั้ว ว.ร. / More than art 2012
« on: 22 August 2012, 05:30:34 PM »
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวารินชำราบ จัดอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ "MORE THAN ART"  โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ระดับครูภูมิปัญญาไทย อาทิ พ่อทองใส ทับถนน ครูสมคิด  สอนอาจ นอกจากนั้นยังมี ครูอมรา  วีสเพ็ญ และกลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับจากจังหวัดยโสธร มีถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสวนป่าหอศิลป์อุรเคนทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕


รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ๑๔๒ ภาพ (จากทั้งหมด ๖๐๐ กว่าภาพ) ที่นี่ >>> ....Click Here.....

6
       โรงเรียนวารินชำราบ นำวงโปงลาง "ฮักอีสานเถาะ" ของโรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาสุขภาพกายและสภาพจิตใจของเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้แข็งแรงสมบูรณ์ และเพื่อธำรงรักษาและเผยแพร่กีฬาภูมิปัญญาไทย ให้เป็นที่รับรู้แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาชมภาพทั้งหมด >>> ....คลิ๊กที่นี่ครับ......

7
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมการแสดงดนตรีมหาดุริยางค์ (วงโปงลาง) งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ณ สนามทุ่งศรีเมือง
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ >>> ....Click....

8
โรงเรียนวารินชำราบ ส่งนักเรียนและครูที่ปรึกษาเข้ารับการอบรมการผลิตหนังสั้น "พลังเด็กอุบลสร้างสรรค์เอาชนะยาเสพติด"  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

การประกวดหนังสั้น "พลังเด็กอุบลสร้างสรรค์เอาชนะยาเสพติด"

จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (ศพส.) ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำโครงการ "การประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  เกิดการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีปลอดภัย  และมีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการจัดทำหนังสั้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  และอบายมุขต่างๆ

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่ >>> ...คลิ๊ก...

9
ก.ค.ศ.เตรียมประเมินคงวิทยฐานะครู 4 แสนราย

ชี้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ กำหนดให้มีการประเมินครูที่ได้รับวิทยฐานะ ครบ 3 ปี เช่น ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ให้โอกาส 3 ครั้ง ไม่ผ่านงดจ่ายวิทยฐานะทันที

     เมื่อวันที่ 26 มี.ค.55 รายงานข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) วันที่ 29 มี.ค.นี้ ที่มีนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงาน ก.ค.ศ.จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ สำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นระยะๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะ ที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งตามมาตรา 55 ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 หรือการประเมินคงวิทยฐานะ

    ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การประเมินไว้แล้ว แต่ต้องเสนอให้ที่ประชุมว่าจะให้ดำเนินการประเมินคงวิทยฐานะหรือไม่ เพราะทางสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ดูระเบียบของส่วนราชการอื่นๆ แล้วไม่มีการประเมินในลักษณะดังกล่าว เช่น กรณีของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) มีการกำหนดให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวจะต้องมีการแสดงผลงานทางวิชาการในแต่ละปี แต่ไม่ได้มีผลต่อตำแหน่งวิชาการ เป็นต้น

     รายงานข่าวระบุด้วยว่า หากที่ประชุม ก.ค.ศ.มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการประเมินคงวิทยฐานะ จะต้องมีการเสนอแก้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตัดมาตรา 55ออก ซึ่งหากไม่ดำเนินการเช่นนี้ทางสำนักงาน ก.ค.ศ.ก็ต้องเร่งดำเนินการเพราะใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ระบุเอาไว้ให้ประเมินคงวิทยฐานะ ขณะที่กรมบัญชีกลาง ก็มีความเป็นห่วงเพราะในแต่ละปีมีข้าราชการครูฯ ที่ได้รับวิทยฐานะจำนวนมาก และต้องใช้งบประมาณปีละแสนกว่าล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือน

     ด้านนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. ในฐานะประธานคณะทำงานยกร่างหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ กล่าวว่า เรื่องนี้ได้เสนอมาที่ ก.ค.ศ.ตั้งแต่ปี 2552 แต่ที่ผ่านมาเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะมีการปรับเปลี่ยนตลอด จึงไม่สามารถใช้เกณฑ์ประเมินคงวิทยฐานะได้ แต่ขณะนี้ทุกอย่างนิ่งแล้ว ซึ่งจะประเมินผู้ที่ได้รับวิทยฐานะต่างๆ ครบ 3 ปี  เช่น ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เป็นต้น โดยให้โอกาสประเมิน 3ครั้งหากไม่ผ่าน ก็จะงดจ่ายเงินวิทยฐานะ ซึ่งปัจจุบันนี้มีข้าราชการครูฯ ที่อยู่ในเกณฑ์เข้ารับประเมินคงวิทยฐานะมากกว่า 4 แสนราย

ที่มา  http://www.siamrath.co.th

10
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมแข่งขันร้องเพลงประกอบหางเครื่อง
ในงานโฮมฮับแฟร์ ครั้งที่ ๕ และได้รับรางวัลชมเชย ณ โฮมฮับ (ทัพไทย)โดยครูทิวากร ธรรมมา ครูพัชรี อุตมะวงศ์วรรณ ผู้ฝึกสอน
ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ ครูปาณิสรา รัฐสถาวร ครูที่ปรึกษา ร่วมให้กำลังใจ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด > ...คลิกที่นี่...

11
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา


ตัวอย่างภาพกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑

ดูภาพกิจกรรม ม.1 ทั้งหมด > ...คลิกที่นี่...

12
V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๖
  โรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนร่วมงาน วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๖ ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี และทัศนศึกษา จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

ตัวอย่างภาพกิจกรรมชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

13
ทัศนศึกษา ม. ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนทัศนศึกษา นครพนม - มุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

ตัวอย่างภาพกิจกรรมชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

14
สพฐ.สรุปแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 261 เขต


     เมื่อวันที่ 24 ม.ค.55 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ว่าที่ประชุมได้หารือถึงข้อเสนอของการปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ หลังจากที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)และนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีต รมว.ศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ ยึดเขตจังหวัด ในขณะที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา สพฐ.ได้จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาได้เป็นข้อสรุปเบื้องต้นว่า จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะมีจำนวนรวม 261 เขต แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ 78 เขต จังหวัดละ 1 เขต ยกเว้นกรุงเทพฯ ที่มี 2 เขตตามเดิม ส่วนเขตพื้นที่การศึกษาประถมฯ มี 183 เขต ตามเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร ซึ่งจำนวนเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าวเป็นข้อเสนอ ณ ขณะนี้  

     สำหรับขั้นตอนต่อไป ทางสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สพฐ.จะต้องไปจัดทำกรอบอัตรากำลัง ตามขนาดของเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาฯ และมัธยมฯ ใหม่ และทำแผนการบริการจัดในช่วงเปลี่ยนผ่านให้มีความชัดเจนก่อน เพราะหากมีแต่ตัวเลขแล้วเสนอเพื่อให้ ศธ.ให้เห็นชอบออกเป็นประกาศศธ.แล้วอาจจะเป็นกรอบอัตรากำลังที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จนทำให้เกิดปัญหาได้ ฉะนั้น สพฐ.จะต้องมีความชัดเจนในแผนบริการจัดการ กรอบอัตรากำลัง การกระจายบุคลากร หรือในเขตพื้นที่การศึกษา ที่อัตรากำลังไม่พอก็จำเป็นต้องมีตัวช่วยเพิ่มเติม เช่น มีครูอัตราจ้างเข้ามาช่วย

     เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีพื้นที่กว้างขวาง เช่น เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯใน จ.ร้อยเอ็ด และ จ.สุรินทร์ ไม่มีปัญหาที่จะขอเพิ่มเขต เพียงแต่จะต้องให้มีหน่วยบริการในระดับอำเภอเข้าช่วย ซึ่งเขตพื้นที่อาจจะเสนอขอมีหน่วยบริการระดับอำเภอเข้ามาให้ สพฐ.พิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดสรรอัตรากำลังของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ ที่เพิ่มขึ้นมานั้น จะต้องรอการจัดกรอบอัตรากำลังใหม่ทั้งหมดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมฯ และมัธยมศึกษาก่อน ซึ่งหากเขตพื้นที่การศึกษาประถมฯ ใดมีอัตรากำลังเกิน ก็อาจต้องเกลี่ยอัตรากำลังมายังเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ ที่จะจัดตั้งมาใหม่ เพราะการปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษาครั้งนี้อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าจะต้องไม่มีการเพิ่มคนขึ้นมาใหม่

ที่มา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

15
รอบรั้ว ว.ร. / วันครู ปี ๒๕๕๕
« on: 17 January 2012, 10:14:48 PM »
วันครู ครั้งที่ ๕๖ "บูชาครูแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล"
โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู พร้อมรับเข็มและเกียรติบัตร "๑ แสนครูดี" เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕. ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก ที่นี่

Pages: [1] 2 3 ... 7