Author Topic: วันลูกเสือแห่งชาติ  (Read 10164 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile
วันลูกเสือแห่งชาติ
« on: 07 July 2011, 02:23:01 AM »
วันลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม)

         กิจการลูกเสือแรกของโลก ก่อตั้งโดยท่าน ลอร์ด บาเดน เพาเวลส์ ชาวอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.2450 เพื่ออบรมเด็กชายอายุระหว่าง 12-18 ปี ให้เป็นลูกเสือที่มีความเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

         สำหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งกองลูกเสือขึ้นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปัจจุบันคือ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีแด่องค์พระมหากษัตริย์ รักชาติบ้านเมือง มีความสามัคคีและเป็นนักรบที่ดีต่อไป และลูกเสือกองแรกได้คติพจน์ประจำคณะลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์”

         ต่อมากิจการลูกเสือไทยได้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเนื่องจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงวางแนวทางไว้เป็นอย่างดี

         ไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมัชชาลูกเสือโลก ในปี พ.ศ.2475 และหลังจากนั้นมีการประกาศให้ตราประจำคณะลูกเสือ กฎของลูกเสือ พระราชบัญญัติลูกเสือ เป็นต้น กิจการลูกเสือไทยได้ดำเนินและมีการพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่มีลูกเสืออยู่มากมายกว่าประเทศอื่น

          โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีเดินสวนสนามขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ณ สนามโรงเรียนวารินชำราบ โดยมีโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ภาพตัวอย่างกิจกรรม

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ครับ ...Click...