Author Topic: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำหนดกิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งเทียน ปี2553  (Read 13772 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำหนดกิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งเทียน ปี2553    จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2553 โดยใช้ชื่องานว่า "ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ" กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2553 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกำหนดกิจกรรมเยือนชุม ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งเทียน ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 โดยได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเตรียมพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายกำหนดกิจกรรมเยือนชุมชนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้อประชุมบัวพิสุทธิ์ 1 ชั้น 4 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยนายสุรพล สายพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน    การเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งเทียน กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 26 กรกฏาคม 2553  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกำหนดจัดทัวร์เยือนชุมชนวันที่ 15 - 25 กรกฏาคม 2553 (เฉพาะวันศุกร์ เสาร และอาทิตย์) วันละ 1 รอบ โดยมีชุมชนที่มีความพร้อมในปีนี้ 10 ชุมชน คือ ชุมชนวัดบูรพา ชุมชนวัดศรีประดู่  ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง ชุมชนวัดมหาวนาราม ชุมชนวัดหนองปลาปาก  ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว  ชุมชนวัดท่าวังหิน  ชุมชนวัดไชยมงคล ชุมชนวัดสุทัศนาราม และบ้านคำปุน (เปิดเฉพาะวันที่ 25 - 26 กรฏกาคม 2553 เท่านั้น)