การปฏิบัติการสอน

 

นางนุชลักษณ์         หงษ์ทอง                          ชีววิทยา(เพิ่มเติม) ,วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม. 3

นางมารศรี               มงคลชัย                           ชีววิทยา ,วิทย์กายภาพ, เพิ่มเติม ม. 2

นางสาววัฒนีย์        สุทธิอาคาร                      เคมี,วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.1,  2

นางพรรณธิรา        มั่นใจ                                คมี,วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 1

นางนงยันต์             ขัมภรัตน์                          ฟิสิกส์,วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

นางนวลศรี              ศรีแก้ว                              ฟิสิกส์,โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

นางเอื้ออนุช           ศรีธัญรัตน์                       ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1

นางศิริลักษณ์          สุธรรมวิจิตร                    วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3

นางกัลยา                 จันทะนาวงษ์                  ชีววิทยา(พื้นฐาน / เพิ่มเติม)

นายคณิตย์                ชนะกุล                            วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2

นายวีระศักดิ์            พูลศรี                                วิทยาศาสตร์

 

 

<กลับ>