วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี
 

 
การแข่งข้นกีฬาฟุตซอลนักเรียน 'WARINCHAMRAP SCHOOL FUTSAL INVITATION 2022" ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนวารินชำราบ
กิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ มอบเกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ลานพิธีหน้าเสาธง
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม > ม.ต้น |> ม.ปลาย)
โรงเรียนวารินชำราบ จัดการอบรมการใช้โปรแกรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน Online และการเก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งของบ้านนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินขำราบ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา 12.30-16.00 น.
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน 3x3 ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยลงมือปฏิบัติที่แหล่งเรียนรู้งานการจัดการ WR Cafe ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. 
โรงเรียนวารินชำราบ สนามสอบ ก.พ. ดำเนินการจัดสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 
ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร PIM ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จาก สพม.อบอจ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.40-10.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินคุณภาพภายนอก / การตรวจเยี่ยมผ่านระบบ Online ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2565 เวลา 08:30-12:00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (AP Camp)ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
 
สนามสอบโรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กองกลาง กรรมการกำกับห้องสอบ จัดประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว17/52, ว21/60 และ ว9/64 และการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ 
 
 พิธีปิดการแข่งขัน WARINCHAMRAP SCHOOL FUTSAL CHAMPIONSHIP 2022 ครั้งที่ 2 โดย นายกันตภณ สุขสงค์  นายอำเภอวารินชำราบ ประธานพิธีปิด ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนวารินชำราบ  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
 
 พิธีเปิดการแข่งขัน WARINCHAMRAP SCHOOL FUTSAL CHAMPIONSHIP 2022 ครั้งที่ 2 โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานพิธีเปิด ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
 
 สภาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยประธานสภาฯ ผศ.ประชุม ผงผ่าน เยี่ยมเยียนโรงเรียนวารินชำราบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาสถานศึกษา เวลา 09.00น. วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร1 โรงเรียนวารินชำราบ 
 
 กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 - 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
  คณะผู้บริหารโรงเรียน 46ICT เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา  ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนวารินชำราบ เวลา 10.30 น. - 14.00 น.  วันที่ 4 มีนาคม 2565 
แนะนำครูใหม่ นางสาวพรชิตา แซ่เฮง ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ และแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่จะศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและอุดมศึกษา หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2022 สําหรับนักเรียน AP โดยวิทยากร คุณไมเคิล เค เบนส์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น - 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวารินชำราบ จัดติว GAT เชื่อมโยง และ O-NET ภาษาไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนวารินขำราบ จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานศิลป์ กระถิน อินทนิล สู่คุณธรรม นำอาชีพ" เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
  ต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา จ.กาฬสินธ์ ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.-16.00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ จัด ติว O-NET ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 2 วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
โรงเรียนวารินชำราบ จัด ติว O-NET ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 1 คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมตรุษจีนพาเพลิน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น ที่ห้อง 221 
การแข่งขันวอลเลย์บอลวารินชำราบ ชิงชนะเลิศจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนวารินชำราบ

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

ครูสุพิศ  วงษ์บ้านหล่อ
ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูธวัชชัย ริ้วทอง
ครูสมลักษณ์ มาตชัยเคน
ครูณรัชช์อร คงลิ้ม
ครูอุทัยวรรณ บัวใหญ่
ครูลัดดาวัลย์ คงพลปาน
ครูทองจันทร์ มิระสิงห์
ครูเพ็ญจันทร์ กงเพชร

 

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

 

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

@โรงเรียนวารินชำราบ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 07:39:14 น.