HOME
 
History and Performance
 

    ประวัติ
    ผลงาน

 
เนื้อหา
 
 
เฉลยแบบฝึกทักษะ
 
 
อ้างอิงและผู้จัดทำ
 
     


ชุดฝึกที่ 6 การเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์

 

     คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านหัวเรื่อง ศึกษาสาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้การเผยแพร่
โครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อไปนี้
               
     หัวเรื่อง  การเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์

      สาระสำคัญ    การเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้วารสารวิชาการ องค์กรชุมชน สื่อมวลชน หรือผู้ทำโครงงาน จัดทำขึ้นเอง

     จุดประสงค์การเรียนรู้
     เมื่อศึกษาจบชุดฝึกที่ 6 แล้ว นักเรียนสามารถ

  1. เสนอแนะวิธีเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ได้
  2. ระบุถึงผู้ที่ได้รับความรู้จากการเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ได้
  3. อธิบายผลที่ได้รับจากการเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ได้

            คำชี้แจง ให้นักเรียนนำความรู้จากโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดทำขึ้นไปเผยแพร่กับบุคคลต่าง
สาขาอาชีพและชุมชนในท้องถิ่นของนักเรียนเอง โดยบันทึกวิธีการเผยแพร่ลงในแบบ
บันทึกการเผยแพร่ ดังนี้  (10 คะแนน)
               

ชื่อโครงงานที่นักเรียน
นำไปเผยแพร่

ผู้ที่ได้รับความรู้

วิธีการเผยแพร่

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเผยแพร่

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

1……………………..
2..................................
3..................................
4..................................
5..................................

1..................................
2................................ 3..................................
4..................................
5..................................
(พิจารณาจาก
ผลงานนักเรียน)

1..................................
2................................ 3..................................
4..................................
5..................................

            ข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

 

จาก : นางนุชลักษณ์ หงษ์ทอง 11/11/2553

 
โรงเรียนวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ดูแลและสร้างสรรค์โดย  นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ   e-mail > Webmaster   งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป