HOME
 
History and Performance
 

    ประวัติ
    ผลงาน

 
ชุดฝึกทักษะ
 
 
เฉลยฝึกทักษะ
 
 
อ้างอิงและผู้จัดทำ
 
     


เฉลยชุดฝึกที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์

 

สาระการเรียนรู้
                โครงงาน เป็นการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ตามความถนัด และตามความสามารถของผู้เรียนเอง ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบหรือผลงานซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัว โดยผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา (Adviser) เท่านั้น
                คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
                1. โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึงอะไร (2 คะแนน)
(เป็นการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ตามความถนัด และตามความสามารถของผู้เรียนเอง ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบหรือผลงานซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัว โดยผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา (Adviser) เท่านั้น)

                2. การเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง  (4 คะแนน)
                  2.1 ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติโครงงานตามความสามารถ ความสนใจ
                         และความถนัดของตนเอง
                   2.2 ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
                   2.3 ได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
                   2.4 ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการ
                          แก้ปัญหา
                   2.5 ได้ผลิตผลงานที่เป็นของผู้เรียนเอง และนำไปใช้ประโยชน์ได้

                3. ประเภทของโครงงานแบ่งตามลักษณะของการดำเนินงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง (2 คะแนน)
                   1.  โครงงานประเภทสำรวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล
                   2.  โครงงานประเภททดลอง                                                             
                   3.   โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์                                                         
                   4.  โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย

                4. นักเรียนคิดว่าการทำโครงงานมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร ให้เขียนบรรยายเป็นความเรียง ( 2 คะแนน)
(แนวตอบ การทำโครงงานทำให้เกิดการนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ จากตำรา เอกสารและแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาผลิตเป็นผลงานหรือชิ้นงานของตนเอง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทำให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  คิดวิจารณญาณ  เกิดความรู้ที่ยั่งยืน ความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงาน )

 

                สาระการเรียนรู้
                โครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
                1.  โครงงานประเภทสำรวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล
                2.  โครงงานประเภททดลอง
                3.   โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์
                4.  โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย
                คำชี้แจง
                ให้นักเรียนนำหมายเลขหน้าประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์เติมลงหน้าชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน (ข้อละ 1 คะแนน)
                ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
                1.  โครงงานประเภทสำรวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล
                2.  โครงงานประเภททดลอง
                3.  โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์
                4.  โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย
                ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
                ...........4.............ก. อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในคลื่นแสงที่แตกต่างกัน
                ...........1.............ข. ความนิยมในการปลูกหญ้าอุบลพลัสพาลั่ม  ของเกษตร อ.วารินชำราบ
                ...........2.............ค. การใช้ฮอร์โมนจากปลาเพศผู้เพิ่มมูลค่าของปลาหางนกยูง
                ...........3.............ง. กังหันร้องเพลง
                ...........2.............จ. การปลูกพืชไร้ดิน
                ...........3.............ฉ. เครื่องตากผ้าอัตโนมัติ
                ...........4.............ช. วงชีวิตของด้วงไม้ไผ่
                ...........1.............ซ. ความหลากหลายของพันธุ์ปลาในแม่น้ำมูล
                ...........1.............ฌ. ถิ่นกำเนิดของกุ้งเดินขบวน
                ...........4.............ญ. การผสมข้ามพันธุ์ปลา เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ระหว่างปลาเทโพและปลายาง เป็นปลาเขียวมรกต

 

จาก : นางนุชลักษณ์ หงษ์ทอง 11/11/2553
 
โรงเรียนวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ดูแลและสร้างสรรค์โดย  นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ   e-mail > Webmaster   งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป