HOME
 
History and Performance
 

    ประวัติ
    ผลงาน

 
ชุดฝึกทักษะ
 
 
เฉลยชุดฝึกทักษะ
 
 
อ้างอิง
 
     


ประวัติ

 • นางนุชลักษณ์  หงษ์ทอง
 • ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนวารินชำราบ
 • เกิดวันที่   ๗  สิงหาคม   ๒๔๙๘
 • บิดา  นายพิมพ์  ศรีจันทร์อ่อน
 • มารดา  นางแก้ว  ศรีจันทร์อ่อน
 • ที่อยู่  ๒๑๘ / ๒ พโลชัย  ต.ในเมือง  อ.เมืองอุบลราชธานี   จ. อุบลราชธานี

 

ประวัติการศึกษา

 • ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 • มัธยมศึกษาปีที่    ๓  โรงเรียนนารีนุกูล
 • ค.บ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

ชีวิตครอบครัว

 • คู่สมรส   นายประพัฒน์    หงษ์ทอง
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • มีบุตร – ธิดา    รวม  2   คน                         
 • บุตรสาว  นางสาวปรวรรณ  หงส์ทอง  ปริญญาตรี  เภสัชกร
 • บุตรชาย  นายทัศนันต์  หงส์ทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์

  คู่สมรส นายประพัฒน์ หงษ์ทอง ค.บ.วิทยาศาสตร์

   

                         

  • บุตรสาวนางสาว ปรวรรณ  หงษ์ทอง  ปริญญาตรี  คณะเภสัชศาสตร์ ม. รังสิต
  • บุตรชายนายทัศนันต์   หงษ์ทอง ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ม.ราชมงคลธัญบุรี

ประวัติรับราชการ

 • พ.ศ.๒๕๑๙    ครู  ๒  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
 • พ.ศ.๒๕๒๒  ครู  ๒  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
 • พ.ศ.๒๕๒๓   อาจารย์  ๑ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
 • พ.ศ.๒๕๓๕   อาจารย์  ๒  โรงเรียนวารินชำราบ
 • พ.ศ.๒๕๔๕   อาจารย์  ๓  ระดับ ๘  โรงเรียนวารินชำราบ
 • พ.ศ.๒๕๕๑   ครู เชี่ยวชาญ โรงเรียนวารินชำราบ

   

   

จาก : นางนุชลักษณ์ หงษ์ทอง 11/11/2553

 
โรงเรียนวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ดูแลและสร้างสรรค์โดย  นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ   e-mail > Webmaster   งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป