HOME
 
History and Performance
 

    ประวัติ
    ผลงาน

 
เนื้อหา
 
 
เฉลยแบบฝึกทักษะ
 
 
อ้างอิงและผู้จัดทำ
 
     


เฉลยชุดฝึกที่ 5 การจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์

 

   สาระการเรียนรู้   การจัดนิทรรศการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. ความปลอดภัย
  2. ความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดแสดง
  3. การเขียนอธิบาย ควรใช้ข้อความที่กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย
  4. ใช้สีที่สดใส เพื่อดึงดูดผู้ชม
  5. ใช้ตารางและรูปภาพประกอบโดยจัดวางให้เหมาะสม
  6. กรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ควรอยู่ในสภาพที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

    คำชี้แจง     ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (ข้อละ 2 คะแนน)

  1. การจัดนิทรรศการ หมายถึงอะไร

                     หมายถึง การรวบรวมผลงานต่างๆ มาแสดงไว้ในที่เดียวกัน เพื่อแสดงแนวคิดการกระทำ หรือผลงานให้ผู้ชมได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ และ การกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปสนใจผลงานหรือสนใจในผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่าย

     2. การจัดนิทรรศการมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

                     1. นักเรียนมีความรู้  ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางและก้าวหน้าทันวิทยาการใหม่ๆ
                     2. ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในทางที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน และสังคม
                     3. ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

     3. การจัดนิทรรศการโครงงานนั้น ควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

                     การจัดนิทรรศการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
                     1.ความปลอดภัย
                     2.ความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดแสดง
                     3.การเขียนอธิบาย ควรใช้ข้อความที่กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย
                     4.ใช้สีที่สดใส เพื่อดึงดูดผู้ชม
                     5.ใช้ตารางและรูปภาพประกอบโดยจัดวางให้เหมาะสม
                     6.กรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ควรอยู่ในสภาพที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

       เนื้อหาสาระ

       การทำแผงสำหรับแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ใช้ไม้อัดมีขนาดดังรูป
ติดบานพับมีห่วงรับและขอสับทำมุมฉากกับตัวแผ่นกลาง    ในการเขียนแผง ควรปฏิบัติดังนี้
       1. ต้องประกอบด้วย ชื่อโครงงาน ชื่อผู้จัดทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา คำอธิบายย่อยๆ
ถึงเหตุจูงใจในการทำโครงงาน ความสำคัญของโครงงาน วิธีดำเนินการเลือกเฉพาะขั้นตอนที่สำคัญ 
ผลที่ได้จากการทดลอง อาจแสดงเป็นตาราง กราฟ หรือรูปภาพก็ได้     ประโยชน์ของโครงงาน สรุปผล เอกสารอ้าอิง
       2. จัดเนื้อที่ให้เหมาะสม ไม่แน่นจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไป
       3. คำอธิบายกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย
       4. ใช้สีสันสดใส  เน้นจุดสำคัญ ดึงดูดความสนใจ
      5. อุปกรณ์ประเภทประดิษฐ์ควรอยู่ในสภาพที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

    คำชี้แจง   ให้นักเรียนนำหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่อยู่หลังพยัญชนะ มาเติมลงหลังหมายเลข บนแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ตามลำดับขั้นตอนการจัดทำแผงโครงงาน วิทยาศาสตร์ (ข้อละ 1 คะแนน)


               

                ก.วัตถุประสงค์
                ข.บทคัดย่อ
                ค.ที่ปรึกษา
                ง.ผู้จัดทำ
                จ.ที่มาและความสำคัญ
                ฉ.สรุปผล
                ช.ชื่อเรื่อง
                ซ.ข้อเสนอแนะ
                ฌ.สมมติฐาน
                ญ.ผลของการศึกษาค้นคว้า
                ฎ.ประโยชน์
                ฏ. โรงเรียน
                ฐ.ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
                ฑ.วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

 

 
จาก : นางนุชลักษณ์ หงษ์ทอง 11/11/2553
 
โรงเรียนวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ดูแลและสร้างสรรค์โดย  นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ   e-mail > Webmaster   งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป