HOME
 
History and Performance
 

    ประวัติ
    ผลงาน

 
ชุดฝึกทักษะ
 
 
เฉลยฝึกทักษะ
 
 
อ้างอิงและผู้จัดทำ
 
     


ผลงานทางวิชาการ

         ชื่อเรื่องที่วิจัย            การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์
         โดยใช้แบบฝึกี่มีผลต่อความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  เจตคติต่อการเรียนโครงงาน
          วิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้น ม.6 กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์
         ชื่อผู้วิจัย                     นางนุชลักษณ์  หงษ์ทอง
         ปีที่วิจัย                        ปีการศึกษา  2548

     ก

 บทคัดย่อ                 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  เจตคติต่อการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้สื่อ ICT - Presentation  ประกอบการทำแบบฝึกทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์
                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ที่เรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  จำนวน 21 คน โดยการใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและ
หลังเรียน (One Group Pre-test  Post-test Design )
                 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  จำนวน 6 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึก จำนวน 7 แผน  แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ชุด คือ ก่อนเรียนและหลังเรียน  เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.73   แบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึก  และแบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

     ข

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

                1. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึก จากผลการประเมิน ดังนี้
                      1.1  คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 6 ชุด เท่ากับ 8.56 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 85.60
                    1.2 การวิเคราะห์คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ  ผลปรากฏว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คือ มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียน เท่ากับ 11.29/ 25.24  และค่าร้อยละก่อนเรียนและหลังเรียน  เท่ากับ  37.62/84.13
                      1.3  ผลการประเมินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  พบว่ามีผลการประเมินในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึก  มีคะแนนเฉลี่ยทุกข้ออยู่ในระดับดีมาก  คือมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70  ส่วนเบี่ยงเบนมาจรฐาน  เท่ากับ 0.15  แสดงว่านักเรียนมีผลคะแนนประเมินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึก อยู่ในระดับดีมาก
                    2. การวิเคราะห์เจตคติต่อการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากแบบสอบถามเจตคติในการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์โดยการใช้ แบบฝึก ได้ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ 4.52  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.15แสดงว่านักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
                        3.ผลการศึกษาพฤติกรรมในการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกได้ค่าเฉลี่ยจากการประเมินทั้งฉบับของแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลเท่ากับ 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.13  แสดงว่านักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนอยู่ในระดับดีมากและแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติการกลุ่ม  มีค่าเฉลี่ยจากการประเมินทั้งฉบับเท่ากับ  3.88  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.11

 

การปฏิบัติงาน

 • ปฏิบัติการสอนชีววิทยา  ม. ๔ – ๖
 • ปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.๓
 • ปฏิบัติการสอนชุมนุมวิทยาศาสตร์  ม.ปลาย

หน้าที่พิเศษ

 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
 • หัวหน้ากลุ่มลูกเสือกลุ่มที่ ๒
 • คณะกรรมการบริหารวิชาการ
 • คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 • หัวหน้าทีมครูผู้นิเทศ ศกม.๒๘ สพท.อบ.เขต ๔
 • ครูพี่เลี้ยงวิชาการ โครงการพัฒนาครูเครือข่าย สสวท.

งานพัฒนาตนเอง

 • ผ่านการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   ๒๕๔๕
 • ผ่านการอบรมครูแกนนำและต้นแบบกรมสามัญศึกษา ๒๕๔๕
 • ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
  ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู” ๒๕๔๕
 • รับการอบรมหลักสูตร “การสร้างเอกสารทางวิชาการและการนำเสนอคณะกรรมการชุดที่ ๓” ๒๕๔๖
 • เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้วย ICT ๒๕๔๗
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร”ครูกับการเตรียมสู่ความก้าวหน้าตามกฎหมายใหม่
 • เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ๓ การวิจัย ๒๕๔๘
 • ร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม    จริยธรรมของนักเรียน ๒๕๔๙
 • ร่วมประชุมสัมมนารวมพลัง เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย
 • ร่วมประชุมปฏิบัติการเผยแพร่และขยายผลรูปแบบกระบวนการเรียนรู้   แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้นตอน
  เพื่อพัฒนากระบวนการคิด   ระดับสูง ๒๕๕๙
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการสึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็น
  “ครูเชี่ยวชาญ” ๒๕
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูและศึกษานิเทศก์ ๒๕๕๐
 • ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ ICT

ผลงานดีเด่น

 • เกียรติบัตรครูสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น
 • ครูคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นคุรุสภาอำเภอ
 • ครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นคุรุสภาจังหวัด
 • เกียรติบัตรแผนการสอนจากสถาบันพัฒนาความก้าวหน้า         
 • แผนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญรายวิชาว ๔๐๒๔๒, ว ๐๔๑๑
 • เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา ๔๐๒๔๒, ว๐๔๑๑
 • งานวิจัยการศึกษาผลจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้  แบบฝึกของนักเรียนชั้น ม. ๖
 • ครูปฏิรูปการศึกษาเกรียติบัตรทอง ส.พ.ท. อบ.เขต ๔
 • บุคคลแห่งปี  สายผู้สอน ปี ๒๕๔๘ ส.พ.ท.อบ.เขต ๔
 • โล่รางวัล “ต้นแบบครูดี  ศรีแผ่นดิน”  จากหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ ปี ๒๕๕๒

สื่อเรียนรู้ ICT

 • E-B00k  : ระบบหมุนเวียนเลือด
 • E-Learning  :  ระบบย่อยอาหาร  :  ระบบหายใจ
 • Presentation : ชีววิทยา 1 :  ชีววิทยา 2 : ชีววิทยา 3  : โครงงานวิทยาศาสตร์   

 

 

จาก : นางนุชลักษณ์ หงษ์ทอง 11/11/2553

 
โรงเรียนวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ดูแลและสร้างสรรค์โดย  นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ   e-mail > Webmaster   งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป