HOME
 
History and Performance
 

    ประวัติ
    ผลงาน

 
เนื้อหา
 
 
แบบฝึกทักษะ
 
 
อ้างอิงและผู้จัดทำ
 
   


ชุดฝึกที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์

 

               คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านหัวเรื่องศึกษาสาระสำคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้  ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อไปนี้
               หัวเรื่อง
               1. ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
               2. ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
               3.  ประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์       

                       
               สาระสำคัญ          
               โครงงาน เป็นการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ตามความถนัด และตามความสามารถของผู้เรียนเอง ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบหรือผลงานซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัวโดยผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา (Adviser) เท่านั้น
 

              จุดประสงค์การเรียนรู้
                เมื่อศึกษาจบชุดฝึกที่ 1 แล้ว นักเรียนสามารถ
               1. อธิบายความหมาย และความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
               2. ระบุประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
               3. จำแนกชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตามประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

               สาระการเรียนรู้
               1. ความหมายของโครงงาน
               โครงงานเป็นการทำกิจกรรมเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความสนใจ ตามความถนัด และตามความสามารถของผู้เรียน ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษา(Adviser)ของครู ตั้งแต่การคิดสร้างโครงงาน การวางแผนดำเนินการ การออกแบบ การลงมือปฏิบัติ   รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินผล     เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  มีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
               โครงงานแบ่งตามสาระการเรียนรู้ได้ 2 ประเภทคือ
               1.  โครงงานตามสาระการเรียนรู้   เป็นโครงงานที่ใช้เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เป็นพื้นฐานในการทำโครงงาน โดยมีการบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมเข้าด้วยกัน
               2.  โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนสามารถกำหนดขึ้นมาตามความสนใจและความถนัด โดยเป็นการนำเอาความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม จากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน
โครงงานแบ่งตามลักษณะของการดำเนินงาน ออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 4 ประเภท คือ
                1.  โครงงานประเภทสำรวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล
               2.  โครงงานประเภทศึกษาค้นคว้า
               3.  โครงงานประเภททดลอง
               4.  โครงงานสิ่งประดิษฐ์


               2. ประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์
               1. ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติโครงงานตามความสามารถ ความสนใจ    
และความถนัดของตนเอง
               2. ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
               3. ได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
               4. ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการแก้ปัญหา
               5. ได้ผลิตผลงานที่เป็นของผู้เรียนเอง และนำไปใช้ประโยชน์ได้
               6.  กระตุ้นหรือเร้าความสนใจในวิทยาศาสตร์
               7.  ส่งเสริมความพึงพอใจใฝ่รู้
               8.  พัฒนาเทคนิคกระบวนการแก้ปัญหา
               9.  ส่งเสริมให้มีความคิดวิจารณญาณอย่างรอบคอบ
               10.  ทำให้กฎต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ถูกนำไปใช้ และมีความหมายยิ่งขึ้น

                สาระการเรียนรู้
                โครงงาน เป็นการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ตามความถนัด และตามความสามารถของผู้เรียนเอง ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบหรือผลงานซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัว โดยผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา (Adviser) เท่านั้น
                คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
                1. โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึงอะไร (2 คะแนน)
……………………………………………………………………….............…………….……………..
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………
                2. การเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง  (4 คะแนน)
……………………………………………………………………….............…………….……………..
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………
                3. ประเภทของโครงงานแบ่งตามลักษณะของการดำเนินงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง (2 คะแนน)
……………………………………………………………………….............…………….……………..
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………
                4. นักเรียนคิดว่าการทำโครงงานมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร ให้เขียนบรรยายเป็นความเรียง ( 2 คะแนน)
……………………………………………………………………….............…………….……………..
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………

                สาระการเรียนรู้
                โครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
                1.  โครงงานประเภทสำรวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล
                2.  โครงงานประเภททดลอง
                3.   โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์
                4.  โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย
                คำชี้แจง
                ให้นักเรียนนำหมายเลขหน้าประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์เติมลงหน้าชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน (ข้อละ 1 คะแนน)
                ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
                1.  โครงงานประเภทสำรวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล
                2.  โครงงานประเภททดลอง
                3.  โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์
                4.  โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย
                ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
                ........................ก. อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในคลื่นแสงที่แตกต่างกัน
                ........................ข. ความนิยมในการปลูกหญ้าอุบลพลัสพาลั่ม  ของเกษตร อ.วารินชำราบ
                ........................ค. การใช้ฮอร์โมนจากปลาเพศผู้เพิ่มมูลค่าของปลาหางนกยูง
                ........................ง. กังหันร้องเพลง
                ........................จ. การปลูกพืชไร้ดิน
                ........................ฉ. เครื่องตากผ้าอัตโนมัติ
                ........................ช. วงชีวิตของด้วงไม้ไผ่
                ........................ซ. ความหลากหลายของพันธุ์ปลาในแม่น้ำมูล
                ........................ฌ. ถิ่นกำเนิดของกุ้งเดินขบวน
                ........................ญ. การผสมข้ามพันธุ์ปลา เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ระหว่างปลาเทโพและปลายาง เป็นปลาเขียวมรกต


จาก : นางนุชลักษณ์ หงษ์ทอง 11/11/2553

 
โรงเรียนวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ดูแลและสร้างสรรค์โดย  นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ   e-mail > Webmaster   งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป