HOME
 
History and Performance
 

    ประวัติ
    ผลงาน

 
เนื้อหา
 
 
เฉลยแบบฝึกทักษะ
 
 
อ้างอิงและผู้จัดทำ
 
     


ชุดฝึกที่ 3 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

       คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านหัวเรื่อง ศึกษาสาระสำคัญและ จุดประสงค์การเรียนรู้วามรู้เบื้อง ต้น เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อไปนี้

        หัวเรื่อง
       1. การคิดและเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์
       2. การวางแผนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการจัดทำโครงร่าง หรือ เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
       3. การลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์

      สาระสำคัญ         
       1.การทำโครงงานวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนสำคัญ คือ 1) การเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 2)        2.การวางแผนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 3) การลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์

       จุดประสงค์การเรียนรู้             
       เมื่อศึกษาจบชุดฝึกที่ 3  แล้ว นักเรียนสามารถ
       1. ตั้งปัญหาในหัวข้อที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง
       2. ระบุหัวเรื่อง หรือปัญหาที่เหมาะที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
       3. วางแผนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้
       4. ลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
       5. สรุปผลการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

       สาระการเรียนรู้   การเลือกหัวเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะจะนำไปสู่การลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป หัวเรื่องส่วนใหญ่จะได้มาจากความสนใจความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนเอง ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ที่พบเห็นและเรียนรู้มาก่อน
       คำชี้แจง  ให้นักเรียนตั้งปัญหาในหัวข้อที่กำหนดให้ โดยสังเกตจากสิ่งต่างๆ และประสบการณ์ของนักเรียนเอง จากนั้นให้เขียนชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกัน (ข้อละ 2 คะแนน)
       1. ปัญหาใกล้ตัวของนักเรียน
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
       โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง
.....................................................................................................................................................................
       2. ปัญหาท้องถิ่น
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
       โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง
.....................................................................................................................................................................
       3. ความสนใจส่วนตัว
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
        โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง
.....................................................................................................................................................................
       4. คำบอกเล่า
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
       โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง
.....................................................................................................................................................................
       5. จากหนังสือที่อ่าน
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
       โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

 

       สาระการเรียนรู้  การวางแผนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น จะต้องเขียนโครงร่างหรือเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์เสนอต่อครูที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและคำแนะนำปรึกษา การเขียนเค้าโครงเป็นการกำหนดแผนงานอย่างคร่าวๆ ล่วงหน้าว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง เป็นขั้นตอน โดยมีจุดมุ่งหมายให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่สับสน
การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์นิยมเขียนแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของโครงงาน โดยทั่วไปควรประกอบด้วยหัวข้อ ต่อไปนี้

 1. ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
 2. ชื่อผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 3. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 4. ที่มาและความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์
 5. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
 6. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
 7. ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
 8. นิยามเชิงปฏิบัติการ
 9. วิธีดำเนินการ
 10. ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
 11. เอกสารอ้างอิง
  ในการเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์คล้ายคลึงกับการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  การเขียนแผนการปฏิบัติงาน ส่วนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการรายงานสิ่งที่ได้กระทำไปแล้ว

       กิจกรรม
       การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
       คำชี้แจง
       ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้ววางแผนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือเขียน
เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยการตอบคำถามจากหัวข้อที่กำหนดให้
       สถานการณ์
       ลูกเหม็นหรือแนพทาลีนที่ใช้ป้องกันแมลงสาบ ตามบริเวณมุมอับหรือตู้เสื้อผ้า เนื่องจากหาง่ายใช้สะดวก แต่มีข้อเสีย คือ มีกลิ่นเหม็นมาก ระคายเคืองต่อโพรงจมูก และมีสารที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ มีนักเรียนคนหนึ่งมีความสงสัยจะทำลูกเหม็น จากสารธรรมชาติ จะป้องกันแมลงสาบได้หรือไม่
       1. ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไร (3 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
       2.  ที่มาและความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไร (3 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
       4. สมมติฐานของการทดลองนี้ คืออะไร (3 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

       5.  ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง (3 คะแนน)
              5.1 ตัวแปรต้น คืออะไร
......................................................................................................................................................................
              5.2 ตัวแปรตาม คืออะไร
......................................................................................................................................................................
              5.3 ตัวแปรควบคุม ได้แก่อะไรบ้าง
......................................................................................................................................................................
       6. นิยามเชิงปฏิบัติการ
......................................................................................................................................................................
              7.1 การออกแบบการทดลอง
                            7.1.1 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีอะไรบ้าง (3 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
                            7.1.3 วิธีการทดลอง (3 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
     8. ประโยชน์ของโครงงานนี้มีอะไรบ้าง (3 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

   9. ชื่อหนังสืออ้างอิง ชื่ออะไร ใครเป็นผู้เขียน พิมพ์ที่สำนักพิมพ์ใด พ.ศ.อะไร และส่วนนี้อยู่หน้าที่เท่าใด (3 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

      สาระการเรียนรู้  การลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ป็นการปฏิบัติตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นการปฏิบัต
ิตามขั้นตอนของเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว เมื่อดำเนินการทำโครงงานครบถ้วนตามขั้นตอน ได้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะต้องแปลผลและ สรุปผลการศึกษาค้นคว้าว่าได้ผลอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งอภิปรายผลของการศึกษาค้นคว้าไม่ว่าผลนั้นจะตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ก็ตาม
     ส่วนที่สำคัญของการลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์

 1. สร้างหรือจัดหาเครื่องมือที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูล
 2. การดำเนินการทดลอง/หรือรวบรวมข้อมูล
 3. วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 4. การสรุปผลของการศึกษา

     ข้อแนะนำในการลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์

 1. การทดลองปฏิบัติจริง จะต้องเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ล่วงหน้า
 2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนลงมือทำ
 3. ควรปฏิบัติการทำโครงงานด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัย
 4. ควรปฏิบัติการทดลองซ้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ใกล้เคียงหรือ ตรงกันจึงจะเป็นที่น่าเชื่อถือ
 5. ควรทำการทดลองในระยะเวลาที่พอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

                                                          
                                                                           กิจกรรมที่ 1  โครงงานการสำรวจรวบรวมข้อมูล
     คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียนลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จากข้อมูลที่กำหนดให้ โดยปฏิบัติการจริง
จากนั้นให้ตอบคำถาม  (ข้อละ 3 คะแนน)


                                                                           โครงงานการสำรวจรวบรวมข้อมูล
                หัวข้อเรื่อง :  สำรวจพืชสมุนไพร
     สถานการณ์ : ปัจจุบันประชาชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยหันมานิยมใช้สมุนไพร ทั้งในแง่เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่นๆ ( นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน : 2544)  ซึ่งในแต่ละท้องถิ่น  มีสมุนไพร ที่มีสรรพคุณทางยาและเป็นอาหารเป็นจำนวนมาก  เราจึงควรสำรวจสมุนไพรในท้องถิ่นของเรา  เพื่อการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรที่มีอยู่ให้ถูกต้อง และคุ้มค่า แทนการใช้สารเคมีและสารปฏิชีวนะ
     ตอบคำถาม (ข้อละ 3 คะแนน)
                การสำรวจและผลการศึกษาโครงงานของเรื่องนี้
                1. โครงงานเรื่อง
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

                2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
                3. อุปกรณ์
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
                4. วิธีการศึกษา/สำรวจ (บอกลำดับขั้นตอนของการศึกษา)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
                5. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า (กำหนดขอบเขตที่จะศึกษาโครงงาน เช่น กลุ่มบุคคล สถานที่ ช่วงเวลาที่ทำ โดยกำหนดเป็นข้อ)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
                6. ข้อมูลการสำรวจ (ออกแบบตารางบันทึกผลการสำรวจ)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
                7. สรุปผลการศึกษา/สำรวจ           
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
               8. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานวิทยาศาสตร์
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

                                                                            กิจกรรมที่ 2  โครงงานการทดลอง

      คำชี้แจง
      ให้นักเรียนศึกษาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลองจากข้อมูลที่กำหนดให้ แล้ว
นำไปปฏิบัติการทดลองจริง  โดยใช้สมุนไพรตามตัวอย่างหรือนำไปประยุกต์ใช้กับสมุนไพรที่จัดหาได้ในท้องถิ่น  ให้ดำเนินการและส่งผลงานภายใน 1 สัปดาห์
      หัวเรื่อง     ศึกษาการทำลูกประคบจากสมุนไพร
      ปัญหา       
      1.การนำเอาสมุนไพรต่างๆหลายชนิดทั้งสดและแห้งมาโขลกพอแหลกและนำมาคลุก รวมกัน ห่อด้วยผ้าทำเป็นลูกประคบ บรรเทาอาการปวดข้ออักเสบและอาการบวมได้
หรือไม่
     2. ลูกประคบที่ทำจากส่วนผสมของสมุนไพรสด หรือลูกประคบที่ทำจากสมุนไพรแห้ง  อย่างไหนมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดได้ดีกว่ากัน
      อุปกรณ์
      1. มีด
      2. เชือก
      3. อุปกรณ์สำหรับใส่คลุก
      4. ครก

       ตัวอย่างสูตรการทำลูกประคบจากสมุนไพร

สมุนไพร

จำนวน

สรรพคุณ

 1. ไพล
 2. ขมิ้นชัน
 3. ตะไคร้บ้าน
 4. ผิวมะกรูด
 5. การบูร
 6. เกลือ

 

250 กรัม
50 กรัม
100 กรัม
50 กรัม
15 กรัม
30 กรัม

แก้ปวดเมื่อย ลดการอักเสบปวดข้อต่อและกล้ามเนื้อฟกซ้ำ
ต้านเชื้อแบคทีเรีย แก้โรคผิวหนังลดการอักเสบทำให้ผิวสดใส
ทำความสะอาดผิวหนังทำให้ผิวกระชับ แต่งกลิ่น
กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสิ่งสกปรกเล็กๆน้อยๆบริเวณผิว แต่งกลิ่น
ช่วยดูดความร้อนและพาตัวยาซึมผ่านผิวหนัง

      วิธีทำลูกประคบ

 1. คลุกเกลือกับการบูรให้เข้ากัน
 2. หั่นสมุนไพรที่ล้างสะอาดแล้วเป็นชิ้นเล็กๆ โขลกพอแหลก
 3. นำสมุนไพรที่ได้จากข้อ 1 และ 2 มาใส่ผ้า ห่อเป็นลูกประคบ (น้ำหนักประมาณ 400 กรัม) รัดด้วยเชือกให้แน่น

      ขั้นตอนการประคบ

 1. นำลูกประคบไปนึ่งด้วยไอน้ำให้ร้อน อย่างน้อย 5 นาที หรือวางบนบริเวณปากหม้อน้ำร้อน
 2. ทดสอบความร้อนโดยแตะที่แขนหรือหลังมือ นำไปประคบบริเวณที่ต้องการ บริเวณละประมาณ 30 วินาที ถึง 1 นาที

      ข้อแนะนำ ไม่ควรประคบบริเวณใบหน้า หรือ บริเวณผิวหนังที่อ่อนบาง

      วิธีการทดลอง  ให้นักเรียนศึกษาปัญหาและวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้แล้วออกแบบการทดลอง และบันทึกผลตามแนวความคิดของนักเรียนเอง จากนั้นให้ตอบคำถาม (ข้อละ 3 คะแนน)

      1. ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      2. แนวคิดที่มาและความสำคัญ (ระบุความเป็นมาของเรื่องที่จะทำโครงงาน ว่ามีความสำคัญหรือปัญหาอะไร ทำไมถึงอยากทำเรื่องนี้)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร)...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      4. สมมติฐาน (เป็นการคาดคะเนคำตอบเองไว้ล่วงหน้าว่าผลของการศึกษาโครงงาน คืออะไร)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      5. ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
      ตัวแปรต้น (สิ่งที่จัดให้ต่างกัน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      ตัวแปรตาม (สิ่งที่ต้องการศึกษา)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      ตัวแปรควบคุม (สิ่งที่จัดให้เหมือนกัน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      6. นิยามเชิงปฏิบัติการ (ให้รายละเอียดความหมายของคำที่ผู้ทำโครงงานกำหนดขึ้นเพื่อใช้เฉพาะการศึกษาและการสื่อความหมายโครงงานโดยกำหนดเป็นคำ)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      7. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า (กำหนดขอบเขตที่จะศึกษาโครงงาน เช่น กลุ่มบุคคล สถานที่ ช่วงเวลาที่ทำ โดยกำหนดเป็นข้อ)
วิธีดำเนินการ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      8. อุปกรณ์และสารเคมี แนวการศึกษา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      9. ตอนที่ 1 ขั้นตอนวิธีทำ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      10. ตอนที่ 2 วิธีการทดลอง
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      11. ผลการทดลอง (ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หรือการจัดกระทำข้อมูล อาจจะเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแผนภูมิ ตารางหรือกราฟก็ได้)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

      สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ
      12. สรุปผล (ระบุข้อค้นพบจากการศึกษา)       
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................          
      13. อภิปรายผล (ระบุข้อค้นพบว่าโครงงานที่ทำนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาหรือทฤษฎีที่ศึกษา)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

      คำชี้แจง
      ให้นักเรียนเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากเรื่องที่สนใจ จากนั้นให้วางแผนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยการปฏิบัติจริง ตามขั้นตอนที่กำหนดให้ (ทำนอกเวลาเรียน ข้อละ 3 คะแนน  ยกเว้นข้อ 2  มี 2  คะแนน)

      1. ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      2. แนวคิดที่มาและความสำคัญ (ระบุความเป็นมาของเรื่องที่จะทำโครงงาน ว่ามีความสำคัญหรือปัญหาอะไร ทำไมถึงอยากทำเรื่องนี้)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร)...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      4. สมมติฐาน (เป็นการคาดคะเนคำตอบเองไว้ล่วงหน้าว่าผลของการศึกษาโครงงาน คืออะไร)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      5. ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
      ตัวแปรต้น (สิ่งที่จัดให้ต่างกัน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      ตัวแปรตาม (สิ่งที่ต้องการศึกษา)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      ตัวแปรควบคุม (สิ่งที่จัดให้เหมือนกัน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      6. นิยามเชิงปฏิบัติการ (ให้รายละเอียดความหมายของคำที่ผู้ทำโครงงานกำหนดขึ้นเพื่อใช้เฉพาะการศึกษาและการสื่อความหมายโครงงานโดยกำหนดเป็นคำ)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      7. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า (กำหนดขอบเขตที่จะศึกษาโครงงาน เช่น กลุ่มบุคคล สถานที่ ช่วงเวลาที่ทำ โดยกำหนดเป็นข้อ)
วิธีดำเนินการ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      8. อุปกรณ์และสารเคมี แนวการศึกษา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      9. ตอนที่ 1 ขั้นตอนวิธีทำ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      10. ตอนที่ 2 วิธีการทดลอง
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
      11. ผลการทดลอง (ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หรือการจัดกระทำข้อมูล อาจจะเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแผนภูมิ ตารางหรือกราฟก็ได้)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

      สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ
      12. สรุปผล (ระบุข้อค้นพบจากการศึกษา)       
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................          
      13. อภิปรายผล (ระบุข้อค้นพบว่าโครงงานที่ทำนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาหรือทฤษฎีที่ศึกษา)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

 

จาก : นางนุชลักษณ์ หงษ์ทอง 11/11/2553

 
โรงเรียนวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ดูแลและสร้างสรรค์โดย  นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ   e-mail > Webmaster   งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป