โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
 

 
 

 

ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ. หมายเหตุ
1 นายเจริญ นามเรืองศรี ครูใหญ่ 2499 - 2509  
2 นายชาย ดรุณพันธ์ ครูใหญ่ 2509 - 2517  
3 นายสนั่น ร่วมสุข ครูใหญ่  2517 - 2523  
4 นายสนั่น ร่วมสุข อาจารย์ใหญ่ 2523 -2528  
5 นายสนั่น ร่วมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน 2528 - 2530  
6 นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2530 - 2534  
7 นางกฤษณา สหวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2534 - 2534  
8 นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2534 -2536  
9 นายพงศักดิ์ คูณเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน 2536 - 2537  
10 นายอิทธิพล ทองปน ผู้อำนวยการโรงเรียน 2537 - 2540  
11 นายอรุณ ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน 2540 - 2547  
12 นายพิทยา รักพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน 2547 - 2554  
13 นายศิวฤทธิ์  สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2554 - 2560  
14 นางสาวพชิรา  บุญปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2560 - 2561 รักษาการ
15 นายพิศาล  จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียน 2561 - 2562  
16 นายทรงยุทธ  ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 2562 - 2566  
17 นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 2566 - ปัจจุบัน