วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
 
 

 

 

 
 

 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

 
ข้อมูลทั่วไป  
  โรงเรียนวารินชำราบ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 56 หมู่ 1 บ้านท่าข้องเหล็ก ตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
-
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
 
  โรงเรียนวารินชำราบ จัดระบบการจัดเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 ระดับ
    1.  ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
    2.  ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 

  โรงเรียนวารินชำราบ มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจำนวน  5  ตำบล
    1.  ตำบลคำน้ำแซบ
    2.  ตำบลบุ่งหวาย
    3.  ตำบลห้วยขะยุง
    4.  ตำบลแสนสุข
    5.  ตำบลโนนผึ้ง
 
 

ประวัติโรงเรียนวารินชำราบ

 

  ประวัติโดยสังเขป  
 

 โรงเรียนวารินชำราบ มีเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่เศษ ตั้งอยู่ถนนศรีสะเกษ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2499 เดิมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบเปิดสอนระดับ ม.ต้น ปี พ.ศ. 2504 เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปีพ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนวารินชำราบเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

 
 
พ.ศ. 2521 ได้ย้ายสถานที่มาตั้งอยู่ ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านท่าข้องเหล็ก ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชราชธานี บนพื้นที่ 28 ไร่เศษและต่อมานางประมัย สุกะวัฒน์ คหบดีของชุมชนได้มอบที่ดิน จำนวน 4 ไร่ เพื่อการศึกษา รวมพื้นที่ตั้งโรงเรียน ประมาณ 32 ไร่เศษ
พ.ศ. 2522 ชุมชนบริจาคทรัพย์และแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2524 ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียน ณ โรงเรียนแห่งใหม่
พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาอนุมัติเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2535 เปิดโรงเรียนสาขา โรงเรียนวารินชำราบ ที่ตำบลสว่าง อำเภอวารินชำราบ จังวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2540 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนวารินชำราบ(สาขา)เป็นโรงเรียนสว่างวีรวงศ์ กิ่งอำเภอสว่าง
วีระวงศ์
พ.ศ. 2546 ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม100/27 จำนวน 1 หลัง ราคา 4,700,000 บาท
พ.ศ. 2549 งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 216 ปรับปรุง งบประมาณ 14 ล้านบาท
พ.ศ. 2549

ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ตามโครงการทดลองร่วมจัดการศึกษา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กับ สำนักงานนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 120 เครื่อง

 
  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  

 
 

รายการที่

ชื่อแบบ

จำนวน

1 อาคารเรียนถาวร แบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) 1 หลัง
2 อาคารเรียนถาวร แบบ 216 ค. 1 หลัง
3 อาคารเรียนถาวร แบบ 216 (ปรับปรุง) 1 หลัง
4 หอประชุม - โรงอาหาร 1 หลัง
5 อาคารเรียนกึ่งถาวร 1 หลัง
6 โรงฝึกงาน 2 หลัง
7 หอประชุม 100/27 1 หลัง
8 ห้องน้ำห้องส้วม 4 หลัง
9 บ้านพักครู 7 หลัง
     
     
 
  สนามกีฬา  
  1.  สนามฟุตบอล 1 แห่ง
2.  สนามบาสเกตบอล 1 แห่ง
3.  สนามวอลเลย์บอล 1 แห่ง
4.  สนามเปตอง 4 แห่ง
5.  สนามฟุตซอล 1 แห่ง
 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

 
 

พญานาคราชสองหัวพ่นน้ำ

 
 

 

 

ปรัชญาโรงเรียน

 

เรียนเด่น  เป็นนักกีฬา  สามัคคี  มีมารยาท

 
     

อักษรชื่อย่อโรงเรียน

 

 
     

คติพจน์ของโรงเรียน

 

สวิชาโน ภวํ โหติ : ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ

 
     

สีประจำโรงเรียน

     
 

 
 

สีเหลือง หมายถึง ความสว่าง
สีดำ หมายถึง ความหนักแน่น อดทน

 
     

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

 

 

 
 

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

 
     
  โรงเรียนวารินชำราบชำราบมีระยะทางห่างจากหน่วยราชการที่สำคัญ ดังนี้
- จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
- ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ ประมาณ 2 กิโลเมตร