โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
 
 
 
 

 

 

 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2562
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง  
1 นายสุวัฒน์ โคตะสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ  
2 นางศิริวรรณ พลรัตน์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ  
3 นายสำรอง สิงทองทัศน์ ผู้แทนครู กรรมการ  
4 นางมลวิภา แสงวงศ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ  
5 นายฐิติรัชต์ อุ่นวงศ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ  
6 นายชาญชัย ศุภเสถียร ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ  
7 พระบุญเลิศ กนฺตสีโล ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ  
8 เจ้าอธิการธนชิต ศิริคุตโต ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ  
9 นางสาวอมรา วีสเพ็ญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
10 นายอำนาจ บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
11 นายเศวต ศิริวิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
12 นายทองใส ทับถนน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
13 ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
14 นางเลิศลักษณ์ พูลเสมา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
15 ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ   กรรมการและเลขานุการ