โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
 
 
 
 

 

 

 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2566
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง  
1 นายพิศาล จันทป ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ  
2 นางสาวรุ้งดาวัลย์ คำสุกใส ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ  
3 นางสำรวย ไชยมาตย์ ผู้แทนครู กรรมการ  
4 นางยุภาพร บุญประชุม ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ  
5 นางพิสมัย มีชัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ  
6 นายพงศธร สองสี ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ  
7 พระครูปลัดบุญทวี อภิปุญโญ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ  
8 พระครูโสภิตธรรมภานี (มงคล) ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ  
9 นางพวงพร ศรีสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
10 นางนิดดา สัมมาปราบ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
11 นางสุนารินทร์ เบ้าสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
12 นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
13 นางนุชลักษณ์ หงษ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
14 นางปิยะรัตน์ ยืนสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
15 ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ   กรรมการและเลขานุการ  
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวารินชำราบ