โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
 

 
 

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  1 6 111 102 213
มัธยมศึกษาปีที่  2 6 105 99 204
มัธยมศึกษาปีที่  3 6 110 122 232
รวม ม. ต้น 18 326 323 649
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  4 6 100 103 203
มัธยมศึกษาปีที่  5 7 75 105 180
มัธยมศึกษาปีที่  6 6 95 89 184
รวม ม. ปลาย 19 270 297 567
รวมทั้งหมด 37 596 620 1,216

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2565
(ในระบบ DMC)