โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
แวะลงนามเยี่ยมชม
 
 

 

 

 
 

 

ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน    
นางสาวพชิรา บุญปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ  
นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ
นายสำรอง  สิงทองทัศน์ ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางประดุจเพชร  เกศรินหอมหวล ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายอานุสิน  สีชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางปาณิสรา  รัฐถาวร ครู ชำนาญการ  
นางสาวยุพิน คำบุญมา ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางทองจันทร์  มิระสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวนารีรัตน์  ปุยวงศ์ ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางเบญจรา  ศุภโกศล ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวชลิตา ละเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาววราภรณ์ บุษดี ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางวิภาวดี  อนันทวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายจักฤษณ์ สุรำไพ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายทิศากร  ในจิตร พนักงานราชการ    
นายธวัชชัย  ริ้วทอง ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางพวงพร  ศรีสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายทิวากร  ธรรมมา ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางนวลฉวีวรรณ  คำศรี ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสุพิศ  วงษ์บ้านหล่อ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสมลักษณ์ มาตชัยเคน ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางลัดดาวัลย์  คงพลปาน ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวณรัชช์อร คงลิ้ม ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางตุ้มแก้ว  ทองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางเพ็ญจันทร์ กงเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางประภัสสร  สุขกุล ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางปราณีวรรณ  ลือขุนทด ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวมณีแสง  ทองสิม ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวพชิราภร  สุวรรณกูฎ ครูอัตราจ้าง - (จีน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นายนรินทร์  พลศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายชนะนนท์  แก้วไทรเลิศ ครูผู้ช่วย -  
นายพันธมิตร พงษ์สนิท ครู -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางสาคร จันดาบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางณัฐนภา  ต้นงาม ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสินีนาฏ  วงศ์คำ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางมัลลิกา นามปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายชนาธิป บาททอง ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางสำรวย  ไชยมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางจงกลนี  อาษาสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายสุรชัย  ชอบเสียง ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางดวงใจ  เคนนี่ ครู ชำนาญการ  
นางลาวัลย์  พูลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มสนุบสนุนการสอน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางสาวยุพาวดี จันทร์หอม ครูอัตราจ้าง - วิชาการ
นางสาววันวิสา  ปัญญาสิงห์ ครูอัตราจ้าง - แนะแนว
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นายชูศิลป์ ทักษิณกานนท์ - -  
ครูธุรการ (โครงการต้นกล้าอาชีพ)
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางสาวเมษสุภา  สุตะพันธ์ ครูธุรการ -  
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นายคนอง  ก้อนคำบา ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ -  
         
แม่บ้าน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางเกษฏา แก้ววงค์ แม่บ้าน -  
นางไพริน ทองเหลือง แม่บ้าน -  
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
         

 
 

03 ตุลาคม 2562 เวลา 01:07:47 น.