โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
 
 

 

 

 
 

 

ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ โทรศัพท์
นายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 087-255-2518
นางสาวพิชยา  สวัสดิ์ผล รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 095-612-2199
นางสาววิชชุดา วรัยศรี รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 089-844-3138
นายศิกษก พันธ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 090-251-2169
นายสำรอง  สิงทองทัศน์ ครู ชำนาญการพิเศษ 086-248-8973
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ โทรศัพท์
นางประดุจเพชร  เกศรินหอมหวล ครู (หน.สาระฯ) ชำนาญการพิเศษ 089-628-0942
นายอานุสิน  สีชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางปาณิสรา  รัฐถาวร ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวยุพิน คำบุญมา ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางทองจันทร์  มิระสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางรัตนาภรณ์  จันดาพืช ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาววิชญาพร ภาเรือง ครู -  
นายณนชพงศธร  ชารีชุม ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ โทรศัพท์
นายสถาพร  โลมารักษ์ ครู (หน.สาระฯ) ชำนาญการพิเศษ  
นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางวิภาวดี  อนันทวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาววราภรณ์  บุษดี ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางชลิตา ละเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายจักฤษณ์  สุรำไพ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางจีรวรรณ  คำประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายสุรชัย  ชอบเสียง ครู ชำนาญการพิเศษ  
๑๐ นางเบญจรา  ศุภโกศล ครู ชำนาญการพิเศษ  
๑๑ นางสาววรรณภา สายมาตย์ ครู ชำนาญการ  
๑๒ นางสาวรัตติยาภรณ์  ศรีสง่า ครู -  
๑๓ นายขจรยศ เถาว์ทวี ครูผู้ช่วย -  
๑๔ นายธวัชชัย  ริ้วทอง ครูอัตราจ้าง -  
๑๕ นางสาวจิราพร วรรณกาล ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ โทรศัพท์
ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวณัฎฐิมา  พูลเสมา ครูอัตราจ้าง    
       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ โทรศัพท์
นายสมบูรณ์  สาธร ครู (หน.สาระฯ) -  
นางสมลักษณ์ มาตชัยเคน ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางลัดดาวัลย์  คงพลปาน ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางรุ่งเดือนเพ็ญ ศรีประนม ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวอุทัยวรรณ บัวใหญ่ ครู -
นางสาวณรัชช์อร คงลิ้ม ครูอัตราจ้าง -  
         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ โทรศัพท์
นางอัญชลี เกียรติวงศ์ ครู (หน.สาระฯ) ชำนาญการพิเศษ 088-479-4175
นางเพ็ญจันทร์ กงเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวมณีแสง  ทองสิม ครู ชำนาญการพิเศษ
นางตุ้มแก้ว  ทองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสายสุดา กุลเกลี้ยง ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางทรัพย์สิน ศรีเชื้อ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวศิวนันท์​ บุญศรี ครูผู้ช่วย -  
นางสาวพรชิตา แซ่เฮง ครูผู้ช่วย -  
นางสาวสุภัณฑารัตน์ มัจฉามารถ ครูผู้ช่วย -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ โทรศัพท์
นางสาวมินตรา จันทร์ศรีเมือง ครู (หน.สาระฯ) -  
นายมติชน  บุญเพศ ครู -  
นายพันธมิตร พงษ์สนิท ครู -  
นายชนะนนท์  แก้วไทรเลิศ ครูผู้ช่วย -  
         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ โทรศัพท์
นางสาคร จันดาบุตร ครู (หน.สาระฯ) ชำนาญการพิเศษ 094-518-6665
นางณัฐนภา  ต้นงาม ครู ชำนาญการพิเศษ 080-968-6988
นางสินีนาฏ  วงศ์คำ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางมัลลิกา นามปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวเกศสุดา พรหมสิงห์ ครู -  
นางสาวสุชิตา กาญจนา ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ โทรศัพท์
นางสำรวย  ไชยมาตย์ ครู (หน.สาระฯ) ชำนาญการพิเศษ 081-999-6279
นางจงกลนี  อาษาสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมนัญชยา หาระชัย ครู ชำนาญการพิเศษ
นายณัฐภัทร เกศรินหอมหวล ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสนับสนุนการสอน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
จ.ส.อ.หญิงอรุณี พ่วงนาง ครู (แนะแนว) ชำนาญการพิเศษ 081-264-0082
นางสาวสุรัชนีย์ สมสุขหวัง ครู ชำนาญการพิเศษ การเงิน
นางสาวยุพาวดี จันทร์หอม ครูอัตราจ้าง - วิชาการ
นางสาววันวิสา  ปัญญาสิงห์ ครูอัตราจ้าง - แนะแนว
         
ครูธุรการ (โครงการต้นกล้าอาชีพ)
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางสาวเมษสุภา  สุตะพันธ์ ครูธุรการ -  
ช่างครุภัณฑ์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นายคนอง  ก้อนคำบา ช่างครุภัณฑ์ ชั้น๔ -  
แม่บ้าน - พนักงานบริการ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางเกษฏา แก้ววงค์ แม่บ้าน -  
นางไพริน ทองเหลือง แม่บ้าน -  
นายวิทวัส  ทวีสาร นักการภารโรง    

 
 

09 ตุลาคม 2565 เวลา 21:07:09 น.