โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
 
 

 

 

 
 

 

เกียรติประวัติและผลงานโรงเรียนวารินชำราบ

 
ลำดับที่

เกียรติประวัติและผลงาน

ประเภทรางวัล ปี.
1

นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกียรติบัตร

2545
2

างวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกียรติบัตร

2546
3 รางวัลพระราชทานกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เกียรติบัตร

2546
4

ป้ายพระราชทาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ป้ายพระราชทาน

2546
5

โรงเรียนนำร่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกียรติบัตร

2546
6 โล่เกียรติบัตรดีเด่นโครงการค่ายยุวชนต้านภัยยาเสพติดและขยายเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

โล่เกียรติบัตร

2546
7 สถานศึกษาดีเด่นระดับเขตตรวจราชการเรื่องระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน ตามโครงการสานใยรักครูและศิษย์

เกียรติบัตร

2546
8 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กระทรวงสาธารณสุข

เกียรติบัตร

2547
9 ชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักแผ่นเทียน ระดับเยาวชนเทิดไท้ 72 พรรษา มหาราชินี

เกียรติบัตร

2547
10 รางวัลเหรียญบรอนซ์ ศิลปะนานาชาติประเทศญี่ปุ่น

เกียรติบัตร

2004
11

รางวัลเพนเทล อะวอร์ด ศิลปะนานาชาติประเทศญี่ปุ่น 3 รางวัล

เกียรติบัตร

2004
12 รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ระดับจังหวัด

โล่เกียรติยศ

2547
13 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาต้านยาเสพติด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

โล่เกียรติยศ

2547
14

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดวงดนตรี ในงานดนตรี กีฬา วิชาการ สพท. อบ. 4

เกียรติบัตร

2547
15 รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่งานไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอวารินชำราบ

เกียรติบัตร

2548
16 รางวัลชนะเลิศแกะสลักเทียนพรรษา จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เกียรติบัตร

2548
17 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกลองยาว งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

เกียรติบัตร

2548
18

โรงเรียนต้นแบบตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน (Lab School)

เกียรติบัตร

2548
19

รางวัลชนะเลิศกองลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี อำเภอวารินชำราบ จาก สพท. อบ. 4

เกียรติบัตร

2548
20 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัด

เกียรติบัตร

2549