โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา

 

 

 
 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 
 
เป็นผู้นำ ICT มีทักษะอาชีพ สู่มาตรฐานสากล
 
 

อัตลักษณ์ (Identity)

 
 

แต่งกายดี  มีคุณธรรม

 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

 
 

โรงเรียนเด่น  เป็นสง่า  น่าเรียน

 
 

ค่านิยม (Value)

 
 

WR - UNITY  "วาริน เป็นหนึ่ง"

 
 
W : Wonderwork ผลงานมหัศจรรย์
R : Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม
U : Uniqueness การเป็นหนึ่งเดียว
N : Nobility ความสง่างาม
I : ICT (Information and Communication Technology)  
เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศฯ
T : Transparency ความโปร่งใสตรงไปตรงมา
Y : Yield ผลงานดี มีความสำเร็จ
 

พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ โดยยึดศาสตร์พระราชา เพื่อให้มีอุปนิสัยที่ดีงาม เป็นพลโลกที่สมบูรณ์
๒. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในทุกด้านให้เหมาะสม สอดคล้องต่อการเรียนรู้ และฝึก  ปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองเต็มศักยภาพ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถ เป็นเลิศด้าน ICT คุณธรรม วิชาการ การกีฬา ทักษะวิชาชีพ และทักษะตามศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งสู่ Thailand ๔.๐
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๕. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

 

เป้าหมาย (Goal)

 

๑. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ โดยยึดศาสตร์พระราชามีอุปนิสัยที่ดีงามเป็นพลโลกที่สมบูรณ์
๒. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในทุกด้านเหมาะสม สอดคล้องต่อการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองเต็มศักยภาพ
๓. ผู้เรียนมีความสามารถ เป็นเลิศด้าน ICT คุณธรรม วิชาการ การกีฬา ทักษะวิชาชีพ และ ทักษะตามศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งสู่ Thailand ๔.๐
๔. ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการเรียนรู้    ตลอดชีวิต
๕. ครูและบุคลากรมีงานวิจัยในชั้นเรียน จัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

     
 

 
 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา  22:44:42 น.