โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
 
 
 
 

 

 

 
 

 

คู่มือสำหรับประชาชน

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
       
  ปกคู่มือสำหรับประชาชน  
  การรับนักเรียนของโรงเรียน  
  การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียน  
  การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียน  
  การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียน  
  การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน  
  การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียน  
  การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน  
  การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลัง ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียน
 
คลิ๊กที่ เพื่อเปิดอ่านหรือดาวน์โหลด