โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา

 

 
 

 

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

คู่มือ เอกสาร ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โรงเรียนสุจริต
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการโรงเรียนวารินชำราบ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติ
คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙
คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551
เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502
เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547)
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 23)พ.ศ.2551
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
ลูกเสือ พ.ศ.2551
ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่หน่วยราชการ พ.ศ.2534
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ..ฯพ.ศ.2546
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
ส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา
การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ พ.ศ.2535
การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่2) พ.ศ.2535
การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่3) พ.ศ.2539
การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่4) พ.ศ.2549
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2527
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่3) พ.ศ.2528
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่4) พ.ศ.2529
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่5) พ.ศ.2534
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่6) พ.ศ.2541
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่7) พ.ศ.2548
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2550
เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2532
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
ว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.2521
ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
ระเบียบ
ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547
ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547
ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548
ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547  
ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547
ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.2549
ว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตใช้สื่อกาเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2552
ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548
ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน..ฯ
ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2548
ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.2552
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 
ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ.2549
ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549
ว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551
เรื่องการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ
ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศฯ พ.ศ.2547
ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524
ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2532
ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542
ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2-6)
ว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2552
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544
ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ.2527
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2548
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2530
ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2535
ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2538
ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2541
ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2545
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมฯ พ.ศ.2524
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535
ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา    ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552
ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2548
ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.2528
ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ(ฉบับที่2)ุ พ.ศ.2549
ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2546
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
ว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.2546
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526
ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2539
ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 ;; ว่าด้วยการลาของข้าราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2539
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2542
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
กฎ
กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน    กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ    กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน    กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ    คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรม    การและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ    ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ..ศ.2548
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง พ.ศ.2548
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551
แก้คำผิด กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์ฯ พ.ศ.2551
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551
ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า   หรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553  คำอธิบาย
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการฯ พ.ศ.2550
ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กคศ.(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กคศ.(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กคศ. พ.ศ.2552
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน   ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.2548  กฎฉบับนี้ถูกศาลปกครองพิพากษาให้เพิกถอนเฉพาะ ข้อ1(1)
ประกาศ
การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาและฯ พ.ศ.2551
ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาและฯ พ.ศ.2550
กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อสถานศึกษาเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะฯ
 เรื่องบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
แนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์    การศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่
หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพ ในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549
การกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง    แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สพฐ. พ.ศ.2552
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 2)
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 3)
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 4)  
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
หนังสือเวียน
การหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
วินัยและการรักษาวินัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน    ราชการ พ.ศ.2547
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการสังกัดต่างเขตพื้นที่การศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
ซักซ้อมความเช้าใจการมอบอำนาจ เกี่ยวกับการพัสดุ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเพลิงไหม้บ้านพักและอาคารสถานที่ของทางราชการ
ซักซ้อมความเข้าใจการอุทธรณ์คำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มอบอำนาจการดำเนินการผ่อนชำระหนี้
การไปราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษา
การมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการไปราชการ
การช่วยราชการของข้าราชการครู
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
การใช้คำนำหน้าตำแหน่งในหนังสือราชการ
รวมหนังสือเวียนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร่างแผนกฎหมายพัฒนาแห่งชาติ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองหนังสือราชการ
ขอความร่วมมือใช้เลขไทยในหนังสือราชการ
การไปเป็นพยานตามหมายศาล
การใช้คำนำหน้านามสตรีในเอกสารการทะเบียน  หน้า 1 , 2 (ไม่ใช้แล้ว)
 

อ้างอิงจาก
:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  สพฐ.