โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
ครูนุชลักษณ์ หงษ์ทอง
ครูดวงใจ เชื้อแก้ว
ครูสุพิศ วงษ์บ้านหล่อ

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

 
 

 

อัตราค่าบำรุงในการใช้บริการอาคารสถานที่

 
ห้องโสตทัศนศึกษา
วันทำการ เต็มวัน ครึ่งวัน วันหยุดราชการ เต็มวัน ครึ่งวัน
4000 บาท 2000 บาท 4500  บาท 2500  บาท
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 3
วันทำการ เต็มวัน ครึ่งวัน วันหยุดราชการ เต็มวัน ครึ่งวัน
3000 บาท 2000 บาท 3500  บาท 2500  บาท
ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1
วันทำการ เต็มวัน ครึ่งวัน วันหยุดราชการ เต็มวัน ครึ่งวัน
1000 บาท 500 บาท 1500  บาท 1000  บาท
หอประชุมใหญ่
วันทำการ เต็มวัน ครึ่งวัน วันหยุดราชการ เต็มวัน ครึ่งวัน
2000 บาท 1000 บาท 2500  บาท 1500  บาท
หอประชุม - โรงอาหาร
วันทำการ เต็มวัน ครึ่งวัน วันหยุดราชการ เต็มวัน ครึ่งวัน
2000 บาท 1000 บาท 2500  บาท 1500  บาท