โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา

 
 

 

คณะที่ปรึกษา

 

นายทรงยุทธ  ด้ามทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

นายสำรอง  สิงทองทัศน์
รองผู้อำนวยการ

คณะทำงาน

 
 

  นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
: Administrator ,Webmaster
: ICT Technician Service
Website :
http://ict.warin.ac.th
http://www.warin.ac.th/itplaza
 
   
 

  นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : Webmaster
                 : Photography
Website :
www.warin.ac.th
 
         

คำสั่งโรงเรียนชุดที่ ๑ |คำสั่งโรงเรียนชุดที่ ๒(1) (2) (3)